Soc Pau santana alumne del Neocities.

Here's how you can make bold and italic text.

En aquesta web els usuaris podran introduir dades en problemes de mecanica i aquesta web resoldrà pas a pas el problema amb les dades donades. Utilitzant javascript i mathjax.js

Here's how to make a list:

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!