QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT JUNY 2019 SÈRIE 1

Recordatori:

1-.En el següent qüestionari les preguntes no respostes, no sumaran ni restaran punts, però tampoc es mostraran corregides, per això us motivem a respondre totes, per aprendre dels vostres errors.

2-. En algunes preguntes teniu l'opció de demanar una sèrie de pistes, l'ús d'elles no afecten en res a la nota, però tanmateix hi pesarà en la vostra consciència. És broma sou lliures d'usar-les com vulgueu.

P.D: Bona sort!

a) 1,375 J/mm2
b) 140,3 kJ/mm2
c) 1,375 MJ/mm2
d) 140,3 kJ/m2

a) el joc màxim és 31 μm.
b) el serratge màxim és 37 μm.
c) és un ajust indeterminat.
d) el joc màxim és 12 μm.

a) 590,0 kg
b) 270,0 kg
c) 109,3 kg
d) 10,93 kg

a) 365,3 cm3
b) 19,43 cm3
c) 77,71 cm3
d) 20,52 cm3

a) 294,5 N
b) 459,5 N
c) 754,0 N
d) 1,051 kN

a) Selecciona la taula de veritat que correspongui amb el sistema.[1 punt]

a)

b)

c)

d)

b) Selecciona la formula logica que correspongui amb el sistema.[1 punt]

a) p = 𝑑 + 𝑚 · 𝑖
b) p = 𝑑 · 𝑚 · 𝑖
c) p = 𝑑 · 𝑚 + 𝑖
d) p = 𝑑 + 𝑚 + 𝑖

c) Selecciona el circuit que correspongui amb el sistema.[0.5 punt]

a)

b)

c)

Opció A

a)La potència mitjana del vent Pvent per a un aerogenerador. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} 𝑃vent = &\cssId{Stepb1}{ \frac{1}2 A · ρ · v^3}\\[3px] \end{align}
a) 955,2 kW
b) 1743,2 kW
c) 595,9 kW

b) La potència elèctrica útil Pútil que generarà cada aerogenerador. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} 𝑃útil = &\cssId{Stepc1}{ 𝑃_{vent} · 𝑐_a · η_{aero}}\\[3px] \end{align}
a) 584,21 kW
b) 367,67 kW
c) 272,8 kW

c) L’energia elèctrica total Etotal que es generarà al parc durant un any. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} 𝐸_{total} = &\cssId{Stepd1}{ P_{útil} · 𝑡 · n}\\[3px] \end{align}
a) 465,2 TJ
b) 265,2 TJ
c) 265.280 MJ

d)Els ingressos que tindrà el parc eòlic si el preu de venda de l’energia eòlica és pvenda = 7,624 cèntims d’euro per kW h. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} Ingressos = &\cssId{Stepe1}{ 𝑝_{venda} · 𝐸_{total} }\\[3px] \end{align}
a) 56,162 M€
b) 7.865.750 €
c) 5616 k€

e) En quin percentatge disminuirien els ingressos anteriors si la velocitat mitjana del vent es reduís un 10 %. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} Reducció = &\cssId{Stepf1}{ (1 − 0.9^{3}) · 100 }\\[3px] \end{align}
a) 27,1%
b) 53,2%
c) 18,36%

a) El parell Γ que subministra el motor. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} Γ_{motor} = &\cssId{Stepg1}{ \frac{P_{subm}}ω}\\[3px] \end{align}
a) 1,438 Nm
b)2,876 Nm
c) 5,752 Nm

b) La velocitat d’avanç vpat del patinet. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} 𝑣_{pat} = &\cssId{Steph1}{ω · \frac{𝑑_{roda }}2}\\[3px] \end{align}
a) 23,03 km/h
b) 12,21 mp/h
c) 5,563 m/s

c) L’energia mecànica útil disponible a l’eix de la roda Eútil. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} 𝐸_{útil} = &\cssId{Stepi1}{𝐸_{bat} · η_{mot}}\\[3px] \end{align}
a) 222,5 Wh
b) 881,0 kJ
c) 17,935 h/min

d) El temps màxim tmàx de funcionament del patinet i la distància màxima recorreguda smàx. [0.5 punt]

Pista: \begin{align} 𝑠_{màx} = &\cssId{Stepj1}{ 𝑣_{pat} · 𝑡_{màx}}\\[3px] &\cssId{Stepj2}{ 𝑣_{pat} · \frac{E_{útil}}{P_{subm}}}\\[3px] \end{align}
a)tmàx = 4027 s; smàx = 23,28 km
b)tmàx = 66,75 min ; smàx = 22.280 m
c)tmàx = 1,113 h; smàx = 228,2 dam

Opció B

a) Determineu les forces TC i TD a les quals estan sotmesos els cables d’acer. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} ∑_{Fverticals} = &\cssId{Stepk1}{ 0 }\\[3px] &\cssId{Stepk2}{ T_C + T_D - mg = 0 }\\[3px] &\cssId{Stepk3}{ T_C + T_D = mg}\\[3px] ∑M(G) = &\cssId{Stepk4}{ 0 }\\[3px] &\cssId{Stepk5}{T_C · 𝑑 − T_D · 𝑑 = 0 }\\[3px] &\cssId{Stepk6}{T_C · 𝑑 = T_D · 𝑑}\\[3px] &\cssId{Stepk7}{T_C = T_D = \frac{𝑚𝑔}2}\\[3px] \end{align}
a) 56,847 N
b)588,4 N
c)58,84 N

b) Selecciona el diagrama de cos lliure de la barra BO corresponent [0,25 punts].

a)

b)

c)

Determineu:

c) L'angle φ. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} φ = &\cssId{Stepm1}{ arctan( \frac{L_{AO}}{L_{BO}})}\\[3px] &\cssId{Stepm2}{ arctan( \frac{L}{3L})}\\[3px] \end{align}
a) 16,81°
b) 27,3°
c) 18,43°

d) La força T_{AB} a la qual està sotmès el tirant AB. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} ∑ M(O) = &\cssId{Stepn1}{ −T_{AB} · sin𝜑 · 3𝐿 + T_C · 2𝐿 + T_D · 𝐿= 0}\\[3px] &\cssId{Stepn2}{ T_{AB} = \frac{3𝐿 + T_C · 2𝐿 + T_D · 𝐿}{sin𝜑}}\\[3px] \end{align}
a) 186,1 N
b) 170,22 N
c) 236,4 N

e) Les forces horitzontal FH i vertical FV a l’articulació O. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} ∑ Fhoritzontals = &\cssId{Stepo1}{ F_H - T_{AB} ·cos 𝜑= 0 }\\[3px] &\cssId{Stepo2}{ F_H = T_{AB} ·cos 𝜑 }\\[3px] ∑ Fverticals = &\cssId{Stepo3}{ F_V + T_{AB} · sin 𝜑 - T_C - T_D = 0 }\\[3px] &\cssId{Stepo4}{F_V = T_C + T_D - T_{AB} · sin 𝜑 }\\[3px] \end{align}
a) FH = 203,7 N i FV = 31,64 N
b) FH = 176,5 N i FV = 58,84 N
c) FH = 149,3 N i FV = 86,04 N

a) El cabal q aigua que subministra la caldera, tenint en compte que la calor específica de l’aigua és ce = 4,18 J/(g °C). [0,25 punts]

Pista: \begin{align} 𝑞_{aigua} = &\cssId{Stepp1}{\frac{P_{útil}}{ρ_{aigua} · 𝑐_e· Δ𝑇} }\\[3px] \end{align}
a) 1,965 m3/h
b) 16,08 L/min
c) 0,368 L/s

b) La potència consumida Pcons i el consum de combustible qcomb per unitat de temps. [0.5 punt]

Pista: \begin{align} P_{cons} = &\cssId{Stepq1}{ \frac{P_{útil}}{η_c}}\\[3px] q_{comb} = &\cssId{Stepq2}{ \frac{P_{cons}}{p_c}}\\[3px] \end{align}
a) Pcons = 32,18 kW, qcomb= 0,5191 g/s
b) Pcons = 43,72 h, qcomb= 32,5 g/min
c) Pcons = 34.180 k, qcomb= 519,1 mg/s

c) El temps t i el combustible m necessaris per a fer augmentar 25 °C la temperatura d’un volum d’aigua V= 0,1 m 3. [0.5 punt]

Pista: \begin{align} t = &\cssId{Stepr1}{ \frac{𝑉}{𝑞_{aigua}}}\\[3px] 𝑚 = &\cssId{Stepr2}{ 𝑡 ·𝑞_{comb}}\\[3px] \end{align}
a) t = 0,131 h; 𝑚 = 0,1937 kg
b) t = 374,1 s; 𝑚 = 19370,0 mg
c) t = 6,22 min; 𝑚 = 193,7 g