QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT JUNY 2019 SÈRIE 2

Recordatori:

1-.En el següent qüestionari les preguntes no respostes, no sumaran ni restaran punts, però tampoc es mostraran corregides, per això us motivem a respondre totes, per aprendre dels vostres errors.

2-. En algunes preguntes teniu l'opció de demanar una sèrie de pistes, l'ús d'elles no afecten en res a la nota, però tanmateix hi pesarà en la vostra consciència. És broma sou lliures d'usar-les com vulgueu.

P.D: Bona sort!

a) 0,001025 %
b) 0,1025 %
c) 0,1691 %
d) 0,001691 %

a) 816.000
b) 4.352
c) 686.400
d) 652.800

a) 33,33 Ω
b) 6,25 Ω
c) 11,11 Ω
d) 8,333 Ω

a) 7,317 kg
b) 4,116 kg
c) 3,087 kg
d) 5,488 kg

a) Selecciona la taula de veritat que correspongui amb el sistema.[1 punt]

a)

b)

c)

d)

b) Selecciona la formula logica que correspongui amb el sistema.[1 punt]

a) c = r + v · f
b) c = r + v + ̄f
c) c = r̅+ v + f
d) c = r · v + f

c) Selecciona el circuit que correspongui amb el sistema.[0.5 punt]

a)

b)

c)

Opció A

a)El valor de la resistència R. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} R = &\cssId{Stepb1}{\frac{3 U_{pila} – U_{LED}}{I_{LED}}}\\[3px] \end{align}
a) 220 Ω
b) 36,67 Ω
c) 110 Ω

b) L’energia consumida Etotal en t = 5 h de funcionament. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} E_{total} = &\cssId{Stepc1}{ P_{total} · t}\\[3px] &\cssId{Stepc2}{3 U_{pila} · 5 I_{LED} · t}\\[3px] \end{align}
a) 4500 J
b) 1,125 Wh
c) 2,225 Wh

c) El temps tpiles que duren les piles. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} t_{piles} = &\cssId{Stepd1}{\frac{c_{pila}}{5 I_{LED}} }\\[3px] \end{align}
a) 18 h
b) 22 h
c) 1270 min

d) El nou corrent Iled,2 que circula per cada led. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} I_{LED2} = &\cssId{Stepe1}{ \frac{3 U_{pila} – U_{LED2}}R }\\[3px] \end{align}
a) 22,73 mA
b) 0,319 A
c) 33,86 A

e) L’energia consumida Etotal,2 en t = 5 h de funcionament de la llanterna si, quan fa llum intermitent, la llanterna està 2 s emetent llum i 1 s sense emetre’n. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} E_{total2} = &\cssId{Stepf1}{P_{total2} · t_{encesa} }\\[3px] &\cssId{Stepf2}{3 U_{pila} · 5 I_{LED2} · \frac{2}3 · t }\\[3px] \end{align}
a) 0,183 kWh
b) 1,715 Wh
c) 6136 J

a) La potència P2 i el parell Γ2 a l’eix d’entrada al generador.[0,5 punts]

Pista: \begin{align} P_2 = &\cssId{Stepg1}{ \frac{P_{elèc}}{η_{gen}} }\\[3px] 𝛤_2 = &\cssId{Stepg2}{ \frac{P_2}{𝜔_2} }\\[3px] &\cssId{Stepg3}{ \frac{P_2}{n_2 · \frac{2π}{60}} }\\[3px] \end{align}
a) P2 = 1149 kW ; 𝛤2 = 7,317 kNm
b) P2 = 1149 kW ; 𝛤2 = 731,7 Nm
c) P2 = 1,149 MW ; 𝛤2 = 7,317 kNm

b) El rendiment del multiplicador ηmult i la relació de transmissió τ. [0,5 punts]

Pista: \begin{align} η_{mult} = &\cssId{Steph1}{\frac{P_2}{P_1}}\\[3px] &\cssId{Steph2}{\frac{𝛤_2 · 𝜔_2}{𝛤_1 · 𝜔_1}}\\[3px] 𝜏 = &\cssId{Steph3}{\frac{𝜔_2}{𝜔_1}}\\[3px] \end{align}
a) ηmult = 0,6784; 𝜏 = 75
b) ηmult = 0,784; 𝜏 = 150
c)ηmult = 66,27%; 𝜏 = 175

c) La potència total dissipada Pdiss en el multiplicador i el generador. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} P_{diss} = &\cssId{Stepi1}{P_{diss gen} + P_{diss mult}}\\[3px] &\cssId{Stepi2}{\frac{P_{elèc}}{η_{gen}} · (1 − η_{gen}) + \frac{P_{elèc}}{η_{gen} · η_{mult}} · (1 − η_{mult})}\\[3px] \end{align}
a) 645,16 h
b) 46.661 W
c) 466,1 kW

Opció B

a) El volum V i la massa m totals de les dues peces construïdes. [0,5 punts]

Pista: \begin{align} V = &\cssId{Stepk1}{ 2·[L_3 · L_2 + \frac{1}2 (L_3 + L_4) · (L_1 − L_2) − π (\frac{d}2)^2] · s }\\[3px] m = &\cssId{Stepk2}{ 𝜌 · V }\\[3px] \end{align}
a) V = 37,02 mm3; m = 4,627 g
b) V = 370,2 nm3; m = 462,7 mg
c) V = 37,02 µm3; m = 46,27 g

b) La longitud L del filament de PLA utilitzat. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} L = &\cssId{Stepj1}{ \frac{V}{π · r^2} }\\[3px] \end{align}
a) 7,855 m
b) 5,237 m
c) 3,793 m

c) El nombre mínim n de capes que ha dipositat la impressora fins a completar les peces. [0,25 punts]

Pista: \begin{align} n = &\cssId{Stepl1}{ \frac{s}e}\\[3px] \end{align}
a) 75 capes
b) 125 capes
c) 95 capes

a) El cabal q i la pressió p de l’oli que subministra la bomba.[0,5 punts]

Pista: \begin{align} q = &\cssId{Stepm1}{v · s_{int} }\\[3px] &\cssId{Stepm2}{v · π(\frac{d_{int}}2)^2}\\[3px] p = &\cssId{Stepm3}{\frac{P_h}q}\\[3px] &\cssId{Stepm4}{\frac{P_{elèc} · η_{b}}q}\\[3px] \end{align}
a) q = 0,299 kL/s; p = 21,46 MPa
b) q = 2,099 L/s; p = 2,146 MPa
c) q = 20,99 L/s; p = 214,6 kPa

b) La força Fch que fa el cilindre hidràulic i la pressió relativa pint a l’interior del cilindre. [0.5 punt]

Pista: \begin{align} F_{ch} = &\cssId{Stepn1}{m · g}\\[3px] p_{int} = &\cssId{Stepn2}{ \frac{F_{ch}}{s_{int}} }\\[3px] &\cssId{Stepn3}{ \frac{F_{ch}}{π · (\frac{d_{int}}2)^2}}\\[3px] \end{align}
a) Fch = 11478,6 N; pint = 3,641 MPa
b) Fch = 114,7 N; pint = 0,0181 GPa
c) Fch = 11,47 kN; pint = 1,804 MPa

c) El rendiment ηch del cilindre hidràulic i la potència total dissipada Pdiss en la bomba i el cilindre. [0.5 punt]

Pista: \begin{align} η_c = &\cssId{Stepo1}{ \frac{P_{mec}}{P_h}}\\[3px] &\cssId{Stepo2}{ \frac{F_{ch} · v}{P_h}}\\[3px] P_{diss} = &\cssId{Stepo3}{P_{elèc} − P_{mec}}\\[3px] \end{align}
a) ηc = 0,661; Pdiss = 707,36 W
b) ηc = 73,1%; Pdiss = 2,52 kW
c) ηc = 0,841; Pdiss = 1514 W